DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje posjeduje dva sertifikata kvaliteta:

  • MEST EN ISO 9001:2016 EAC 27
  • HACCP, Codex Alimentarius CAC-RCP 1-169, REV 4-2003

Sertifikat ISO 9001:2016 EAC 27

DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ je 10.01.2016. godine dodijeljen sertifikat MEST EN ISO 9001:2016 EAC 27 od strane Crnogorskog instituta za sertifikaciju i kvalitet (CISK), čiji je obim sertifikacije – proizvodnja i distribucija vode iz vodovodne mreže za ljudsku upotrebu. 

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. 

ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili dJelatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su:  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ISO 45001 i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001. Oni dijele mnoge principe tako da se mogu integrisati.

U Oktobru 2019. godine obavljena je Resertifikaciona provjera za navedeni sertifikat. Obim sertifikacije je nepromijenjen i u provjeri potvrđen na osnovu čega je izvršeno produženje sertifikata prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016 EAC 27 za period od naredne tri godine, do 09.01.2023.godine.

Sertifikat HACCAP

DOO “Vodovod i kanalizacija–Cetinje“ 27.10.2016. godine dodijeljen sertifikat HACCP–a, koji ispunjava sve zahtjeve HACCP Codex Alimentarius CAC-RCP 1-169, REV 4-2003, u oblasti aktivnosti Proizvodnja i distribucija vode iz vodovodne mreže za ljudsku upotrebu, od strane Crnogorskog instituta za sertifikaciju i kvalitet  (CISK).

HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbjednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti (hazarda) od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem sastoji se od dvije osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo.

Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice

Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice

Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbjednost proizvoda

Control – Kontrola kritične tačke procesa

Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice

HACCP sistem djeluje tako da se identifikuju rizične tačke proizvodnje, odnosno tačke u tehnološkom procesu u kojima može doći do kontaminacije proizvoda. Posle određivanja kritičnih tačaka odrede se preventivne mjere za njihovu kontrolu koje će spriječiti kontaminaciju.

U Oktobru 2019. godine obavljena je Resertifikaciona provjera za navedeni sertifikat. Obim sertifikacije je nepromijenjen i u provjeri potvrđen na osnovu čega je izvršeno produženje sertifikata za period od naredne tri godine, do 09.01.2023.godine.