Korisnik je dužan koristiti i održavati unutrašnje vodovodne i kanalizacione instalacije ( cijevi, oprema i uređaji u objektu i/ili van objekta, koji služe za vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje otpadnih voda i koji nijesu dio komunalne infrastrukture, ali su na nju priključeni) tako da je uvijek u  stanju funkcionalne ispravnosti.

Korisnika mora izgraditi, održavati i koristiti instalacije tako :

  • da se onemoguci zagađivanje vode u instalaciji i vodovodnoj mreži ,
  • da je osigurana od mehanickih, hemijskih i drugih vidova oštecenja,
  • da je zašticena od utjecaja vanjske temperatura ,
  • da su armature na instalaciji pristupacne,
  • da uredaj za smanjenje ili povecanje tlaka osigurava neprekidno održavanje potrebnog tlaka.
  • da predvidi zaštitu javnog vodovodnog sistema od povratnoga toka vode iz unutrašnje vodovodne instalacije u
  • da vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu u periodu jesen-zima zaštititi od smrzavanja

Korisnik je dužan racionalno koristiti vodu i pridržavati se ovih Pravila

Korisnik je dužan odmah čim  primijeti kvar na unutrašnjim instalacijama izvršiti popravku

Korisnik unutarašnje vodovodne instalacije  ne smije dozvoliti spajanje unutrašnje vodovodne instalacije  drugih objekta na unutrašnju  instalaciju svoga objekta, odnosno objekta koji koristi putem posrednog spoja bez odobrenja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje.

Korisnik ne smije Između priključaka na cijev javnog vodovoda i vodomjera   postaviti ogranak-vršiti prespajanje cijevnih instalacija  putem kojeg se može izvršiti neregistrovana potrošnja vode iz javnog vodovoda.

Korisniku je zabranjeno izvođenje fizičke veze gradske vodovodne mreže i mreže sa drugog izvorišta vode

Korisnik usluga je obavezan da sklonište za vodomjer izgradi i  održava o svom trošku

Korisnik održava vodomerno sklonište, tako da ono uvijek bude  čisto i suvo, a vodomjer zaštićen od mraza, toplote, dodira sa podzemnom i površinskom vodom kao i od mehaničkog oštećenja;

U skloništu za vodomjer smiju biti smješteni samo vodomjeri i prateća armatura i  nije dopušteno odlaganje  drugih predmete,  materijala i sl.

Korisnik vodomjera je dužan obezbijediti dostupnost pri očitavanju i kontroli vodomjera.

Prilikom izvodjenja radovana na unutrašnjim instalacijama kanalizacije  treba preduzeti mjere:

  • zaštite objekata javne fekalne kanalizacije od mehaničkih, hemijskih i drugih mogućih potencijalnih oštećenja
  • zaštite sredine gradskog područja gdje se izvode radovi.
  • zaštite objekta fekalne kanalizacije od nenamjenskog upuštanja atmosferskih voda u kanalizacionu       mrežu, atmosferske vode iz domaćinstava i drugih objekata.

U fekalnu kanalizaciju ne smije se upuštati niti prouzrokovati upuštanje pijeska, zemlje, kamena, drva, metala, stakla, plastične materije, niti bilo kakve čvrste materije-otpadne materije koje svojim abrazivim dejstvom oštećuju zidove kanala i dovode do začepljenja.