Procedure i uputstvo za ugradnju i održavanje vodomjera

Priključenje unutrašnje vodovodne instalacije i ugradnju vodomjera od javnog vodovodnog sistema do  zatvarača iza vodomjera u skloništu za vodomje izvodi isključivo DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje.

Za smještaj najviše četiri vodomjera sa pripadajućom armaturom u vodomjernom skloništu svijetli otvor  mora biti minimum 120cm x 120cm x h promj. (min. 120 cm). Za svaki dodatni vodomjer veličinu skloništa prilagoditi na način da se dimenzije povećaju za po 25 cm radi nesmetanog rada

Unutar vodomjernog skloništa vodomjerno mjerilo sa pripadajućom armaturom treba biti postavljeno na oslonce a ne na dno skloništa.

Za registrovanje utroška vode treba predvidjeti nove vodomjere tipa Insa na daljinsko očitavanje sa ADO868 adapterom–bežični DN20(3/4″) za svaki pojedinačni posebni stambeni dio i vodomjere DN15(1/2″) za ostale nestambene posebne dijelove objekta, sa pripadajućom armaturom u skladu sa preporukama proizvođača(siguronosni kuglasti magnetni ventil SKV, nepovratni ventil i sl.)  a sve u skladu sa hidrauličkim proračunom.

Za smještaj vodomjera u vodomjernom ormariću (sa odvodnom drenažnom cijevi) isti moraju biti u zajedničkoj prostoriji-hodniku. Za prečnik priključnog cjevovoda manjeg od DN 50 mora se predvidjeti glavni vodomjer za jedan prečnik manje dimenzije od prečnika priključnog cjevovoda smješten u skloništu uz regulacionu liniju ili u pojasu između regulacione i građevinske linije svijetle dimenzije 120x120xh=min.120cm uz uslov da odstojanja vodovodne armature i mjernih uređaja od zidova i dna mora biti min. 30cm. a od gornje ploče min. 90cm a u slučaju većeg broja vodomjera mora se min. dimenzija šahta 120x120x120cm(svijetli otvor) prilagoditi predviđenom broju, tipu i veličini vodomjera, za nesmetan rad uz poštovanje gore navedenih uslova za odstojanja vodovodne armature i mjernih uređaja od zidova, dna i gornje ploče.

U slučaju priključnog cjevovoda prečnika jednakog ili većeg od DN 50/63 predvidjeti kombinovani vodomjer DN 50/20 ili DN 80/20 INSA smješten u skloništu uz regulacionu liniju ili u pojasu između regulacione i građevinske linije na daljinsko očitavanje bežični u skladu sa preporukama proizvođača za ugradnju(INSA). Za smještaj kombinovanih vodomjera potrebne dimenzije šahta tj. svijetli otvor šahta mora biti 220x160x 160 cm uz uslov da minimalno odstojanje oboda flanši vodovodne armature od zidova i dna šahta iznosi 35 cm. a od gornje ploče min. 90cm. Ispred kobinovanog vodomjera obavezno ugraditi zatvarač, hvatač nečistoća, MDK komad , prav komad cijevi dužine 5D a iza vodomjera još i nepovratni venti i prav komad cijevi dužine 3D i bez MDK.

Vodomjer mora biti pravilno ugrađen što podrazumijeva potpuno horizontalni položaj po obje ose, sa dva ventila, ispred i iza vodomjera.

Održavanje vodomjere u stanju funcionalne ispravnosti je obaveza  vršioca u skladu sa propisima.

Na unutrašnjoj instalaciji treba predvidjeti zaštitu od povratnok toka vode.

Nabavku, ugradnju, popravak, baždarenje (izmjenu vodomjera) vodomjera je obaveza vršioca .

Radove na izradi priključka i ugradnji vodomjera sa pripadajućok vodovodnom armaturom izvodi isključivo DOO ¨Vodovod i kanalizacija-Cetinje¨ o trošku investitora a po zahtjevu korisnika. Na osnovu pisanog zahtjeva Investitora vršimo priključenje, uz prethodno plaćenu uslugu  saglasno cjenovniku.

Šematski prikaz komunalne infrastrukture – vodosnabdijevanje

Šematski prikaz komunalne infrastrukture – kanalizacija